ALV Vereniging BOE4

Van 28 juni 2024 20:00:00 tot 28 juni 2024 22:15:00
Categorieën: Vereniging Boe4
Gezien: 226

Algemene Ledenvergadering Vereniging Boe4

Toegang alleen voor leden van Vereniging Boe4

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken 
 3. Verslag algemene ledenvergadering 27 mei 2023
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester
 6. Verslag kascontrolcommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Jaarbegroting 2024
 9. Aanpassing Verenigingsfokreglement (VFR)
 10. Aanpassing Huishoudelijk reglement
 11. Bestuursverkiezingen:
  - Anja Wippert, secretaris, aftreedbaar en herkiesbaar
  - Edward Roos, algemeen bestuurslid, aftreedbaar en herkiesbaar 
  - Vacature algemeen bestuurslid,  het bestuur draagt Erwin Colla voor voor deze functie
     Mocht u zich kandidaat wilen stellen als bestuurslid, meld u dan schriftelijk aan bij het bestuur.
     Uw aanmelding zal voorzien moeten zijn van tenminste toen handtekeningen van stemgerechtigde leden 
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Namens het bestuur
Anja Wippert
Secretaris Vereniging Boe4© 2024 Vereniging Boe4